สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ 435 หมู่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110 โทรศัพท์ : 073-642-330 โทรสาร : 073-642-330 ต่อ 124 อีเมลล์ 4960201@dla.go.th  
เมนูหลัก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   บทบาทและหน้าที่
   คู่มือการปฎิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
   คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
   วารสารเทศบาลเมืองตากใบ
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
   แผนการตรวจสอบภายใน
   แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเทศบาลเมืองตากใบ
   เทศบัญญัติ
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
    E-service
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   -รายงานรายรับ-รายจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
   -รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินประจำไตรมาส
   -รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส
   -รายงานผลการเบิกจ่ายเงินประจำเดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการควบคุมภายใน
   การดำเนินการตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
   รายงานผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   รายงานผลการให้บริการประชาชน
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการด้านการร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัดเทศบาล
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   กองการเจ้าหน้าที่
   กองสวัสดิการสังคม
   หน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
     ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
คลิกดู ผลิตภัณฑ์ชุมชน
     
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
 


  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองตากใบ
ประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองตากใบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ดู : 48)
ประกาศเทศบาลเมืองตากใบ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 75)
ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม ของทุกปี (ดู : 73)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองตากใบ
ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (ดู : 21)
ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (ดู : 18)
ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (ดู : 23)
 
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลเมืองตากใบ
 
ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ถวายพระราชกุศล พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กรีฑาสี โรงเรียนตากใบ ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการพบปะผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองตากใบและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองตากใบ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กับคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณวัดชลธาราสิงเห
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
งานการกุศล สมทบทุนเพื่อนำไปจัดซื้อที่ดินในการสร้างกุโบร์ และปัจจัยอื่นๆ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพร้อมทั้งให้กำลังใจและร่วมรับฟังปัญหาการค้าขายชายแดนตากใบ
สืบเนื่องมาจากการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีปิด "การแข่งขันฟุตบอลประชาชน เทศบาลคัพ "ครั้งที่ 20 ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เข้าร่วมประชุมชี้แจงกับคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมคณะทำงานรับผิดชอบรายมิติครัวเรือนเป้าหมายบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยระบบ TPMAP
(มิติด้านรายได้)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมหารือในการจัดตั้งตลาดถนนคนเดิน บริเวณถนนรัชดาภิเษก 3
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการจัดงานวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 (พิธีหล่อเทียนพรรษา)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
แหล่งท่องเที่ยว เทศบาลเมืองตากใบ
 
ตลาดริมน้ำตากใบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ตลาดตาบา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วัดชลธาราสิงเห
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่ / ดูทั้งหมด
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ 435 หมู่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110โทรศัพท์ : 073-642-330 โทรสาร : 073-642-330 ต่อ 124
E-mail Address : 4960201@dla.go.th

             Copyright © 2018. www.takbaicity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs