สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ 7/55 หมู่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110 โทรศัพท์ : 073-642-330 โทรสาร : 073-642-330  
เมนูหลัก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   บทบาทและหน้าที่
   คู่มือการปฎิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   เทศบัญญัติ
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการควบคุมภายใน
   การดำเนินการตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   สำนักปลัดเทศบาล
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   กองวิชาการและแผนงาน
คู่มือประชาชน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
     ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
คลิกดู ผลิตภัณฑ์ชุมชน
     
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองตากใบ
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู : 39)
รองผู้ว่าฯ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย เตรียมงานทอดกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 (ดู : 32)
วารสารเทศบาลก.ค.-ต.ค.2561 (ดู : 30)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองตากใบ
เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 (ไตรมาสที่ 2) (ดู : 9)
เปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายหัวคลอง - ตะปอเยาะ ชุมชนฮูมอลานัส - ตาบาตะปอเยาะ (ดู : 137)
เปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนใจกลางเมืองตากใบ
เชื่อมต่อตลาดการค้าชายแดน (ชุมชนบางน้อย - หัวคลอง) (ดู : 46)
 
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลเมืองตากใบ
 
พิธีเปิดมัสยิดนูรรีฎอ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมบุคลากรสอนอัล-กุรอาน โดยใช้ระบบกีรออาตี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองตากใบ
ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
งานเปิดบ้านหัวคลองสู่ชุมชน ครั้งที่ 2
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองตากใบ
ลงสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนฯ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมฝึกอบรมเครือข่ายผู้นำ
การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมเป็นเกียรติในงานวันครู ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง"
เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตากใบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรมสุขสันต์วันปีใหม่ 2562
ของโรงเรียนบ้านหัวคลอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีปล่อยแถวกำลังพลที่ปฏิบัติงานป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 (7 วันอันตราย)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ตรวจสถานที่และความพร้อมเพื่อก่อสร้างสนามเด็กเล่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองตากใบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สภากาชาดไทยและเทศบาลเมืองตากใบ
ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เทศบาลเมืองตากใบ ได้กำหนดระยะเวลา
การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
แหล่งท่องเที่ยว เทศบาลเมืองตากใบ
 
ตลาดริมน้ำตากใบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ตลาดตาบา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วัดชลธาราสิงเห
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่ / ดูทั้งหมด
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ 7/55 หมู่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110โทรศัพท์ : 073-642-330 โทรสาร : 073-642-330 ต่อ 129

             Copyright © 2018. www.takbaicity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs