สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ 7/55 หมู่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110 โทรศัพท์ : 073-642-330 โทรสาร : 073-642-330 ต่อ 124 อีเมลล์ 4960201@dla.go.th  
เมนูหลัก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   บทบาทและหน้าที่
   คู่มือการปฎิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
   คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
   วารสารเทศบาลเมืองตากใบ
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
   แผนการตรวจสอบภายใน
   แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเทศบาลเมืองตากใบ
   เทศบัญญัติ
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
    E-service
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   - รายงานรายรับ-รายจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
   - รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินประจำไตรมาส
   - รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส
   - รายงานผลการเบิกจ่ายเงินประจำเดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการควบคุมภายใน
   การดำเนินการตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
   รายงานผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   รายงานผลการให้บริการประชาชน
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการด้านการร้องเรียนการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัดเทศบาล
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   กองวิชาการและแผนงาน
คู่มือประชาชน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
     ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
คลิกดู ผลิตภัณฑ์ชุมชน
     
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
 


  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองตากใบ
ปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองตากใบ (ดู : 25)
ประชาสัมพันธ์การตอบตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) สำหรับบุคลากรภายใน (ดู : 54)
ประชาสัมพันธ์การตอบตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) สำหรับผู้มาติดต่อราชการ (ดู : 117)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองตากใบ
เปิดเผยราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำสายหลังมัสยิดอัลยาตุลอิสซานียะห์ ชุมชนภัทรภักดี โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 24)
เปิดเผยราคาโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและปรับปรุงไหล่ทางถนนสายเลียบแม่น้ำบางนรา ชุมชนฮูมอลานัส โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 29)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 38)
 
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลเมืองตากใบ
 
ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมชี้แจงสถานการณ์และการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมชี้แจงกับคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และ
เงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองตากใบ ครั้งที่ 1/2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมเพื่อพิจารณาการบริหารจัดการพื้นที่ภายในอาคารราชพัสดุ
บริเวณด่านศุลกากรหลังใหม่ และลงพื้นที่ที่จะปรับเปลี่ยนในการใช้ประโยชน์ภายในอาคาร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส
ครั้งที่ 45 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมซักซ้อมและเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมร่วมแสดงความยินดี นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตากใบ ทั้ง 3 เขต
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สินให้แก่ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาลเมืองตากใบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองตากใบ ครั้งแรก ประจำปี 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านการทุจริต และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน สู่หน่วยงานภายในองค์กร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ บุคลากรภายในหน่วยงานภาครัฐ ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม พร้อมยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ด้านบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (IIT) ให้ดีขึ้น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
โดยได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองตากใบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
แหล่งท่องเที่ยว เทศบาลเมืองตากใบ
 
ตลาดริมน้ำตากใบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ตลาดตาบา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วัดชลธาราสิงเห
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่ / ดูทั้งหมด
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ 7/55 หมู่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110โทรศัพท์ : 073-642-330 โทรสาร : 073-642-330 ต่อ 124
E-mail Address : 4960201@dla.go.th

             Copyright © 2018. www.takbaicity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs