สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ 435 หมู่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110 โทรศัพท์ : 073-642-330 โทรสาร : 073-642-330 ต่อ 124 อีเมลล์ 4960201@dla.go.th  
เมนูหลัก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   บทบาทและหน้าที่
   คู่มือการปฎิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
   คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
   วารสารเทศบาลเมืองตากใบ
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
   แผนการตรวจสอบภายใน
   แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเทศบาลเมืองตากใบ
   เทศบัญญัติ
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
    E-service
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   - รายงานรายรับ-รายจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
   - รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินประจำไตรมาส
   - รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส
   - รายงานผลการเบิกจ่ายเงินประจำเดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการควบคุมภายใน
   การดำเนินการตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
   รายงานผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   รายงานผลการให้บริการประชาชน
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการด้านการร้องเรียนการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัดเทศบาล
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   กองการเจ้าหน้าที่
   กองสวัสดิการสังคม
   หน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
     ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
คลิกดู ผลิตภัณฑ์ชุมชน
     
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
 


  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองตากใบ
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลเมืองตากใบ ประจำ พ.ศ.2565 (ดู : 18)
โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นชาติไทย (ดู : 10)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนกลุ่มผลิตภัณฑ์ตำบลวางจำหน่ายสินค้า (U2T NARATHIWAT SHOP) (ดู : 9)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองตากใบ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอาตาโก๊ะ(ต่อเนื่องจากเดิม) ชุมชนฮูมอลานัส โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 40)
เปิดเผยราคาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายหลังโรงเรียนตาดีกาอิฮซาน บริเวณบ้านเจ๊ะอาแซ ชุมชนตาบาฮีเล
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 276)
เปิดเผยราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำบริเวณหลังเทศบาล ชุมชนตาบาฮีเล โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 35)
 
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลเมืองตากใบ
 
ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทาน
ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประชุมคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตากใบ
เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเปิดด่านพรมแดนตากใบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาเทศบาลเมืองตากใบ
เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการยกเลิกการปิดจุดผ่านแดนถาวรด่านตากใบ
เพื่อขนส่งสินค้าภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสนำรถชีวนิรภัยพระราชทาน
ตรวจด้วยชุดตรวจ ATK ออกหน่วยบริการที่สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบ
พร้อมตัดแต่งกิ่งไม้และทำความสะอาดในพื้นที่สวนสาธารณะหาดเสด็จ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ITA Awards 2021)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลเมืองตากใบ ครั้งที่ 1/2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองตากใบ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมเจ้าหน้าที่และพนักงานกองการศึกษา เพื่อรับทราบนโยบายในการปฏิบัติงาน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตากใบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองตากใบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการ อบจ.ร่วมมือร่วมใจป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองตากใบ ครั้งที่ 2/2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
แหล่งท่องเที่ยว เทศบาลเมืองตากใบ
 
ตลาดริมน้ำตากใบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ตลาดตาบา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วัดชลธาราสิงเห
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่ / ดูทั้งหมด
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ 435 หมู่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110โทรศัพท์ : 073-642-330 โทรสาร : 073-642-330 ต่อ 124
E-mail Address : 4960201@dla.go.th

             Copyright © 2018. www.takbaicity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs