สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ 435 หมู่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110 โทรศัพท์ : 073-642-330 โทรสาร : 073-642-330 ต่อ 124 อีเมลล์ 4960201@dla.go.th  
เมนูหลัก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   บทบาทและหน้าที่
   คู่มือการปฎิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
   คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
   วารสารเทศบาลเมืองตากใบ
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
   รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
   แผนการตรวจสอบภายใน
   แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเทศบาลเมืองตากใบ
   เทศบัญญัติ
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
    E-service
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การจัดการองค์ความรู้ ( Knowledge Management :KM )
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   -รายงานรายรับ-รายจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
   -รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินประจำไตรมาส
   -รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส
   -รายงานผลการเบิกจ่ายเงินประจำเดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการควบคุมภายใน
   การดำเนินการตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
   รายงานผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   รายงานผลการให้บริการประชาชน
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการด้านการร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัดเทศบาล
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   กองการเจ้าหน้าที่
   กองสวัสดิการสังคม
   หน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
     ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
คลิกดู ผลิตภัณฑ์ชุมชน
     
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
 


  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองตากใบ
ระเบียบสภาเทศบาลเมืองตากใบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองตากใบ พ.ศ.2565 (ดู : 31)
ระเบียบสภาเทศบาลเมืองตากใบ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 (ดู : 28)
ประกาศเทศบาลเมืองตากใบ เรื่อง กำหนดพื้นที่ผ่อนผันจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะบางพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองตากใบ  (ดู : 39)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองตากใบ
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำสายหน้าบ้านเวาะอีซอ ชุมชนฮูมอลานัส (ดู : 20)
ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก (ดู : 58)
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสุวรรณพฤกษา ชุมชนบางน้อย (ดู : 35)
 
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลเมืองตากใบ
 
ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ให้การต้อนรับนายชาคริต สุรณัฐกุล ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะกรรมการตรวจเยี่ยม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ดำเนินการทาสีตีเส้นที่จอดรถยนต์ และตีเส้นขาว-แดง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2565 เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองตากใบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์พระราชทานมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอตากใบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่อง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ลงพื้นที่ตรวจสอบชุมชนที่เกิดน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล เนื่องจากในระยะนี้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องมา 1-2 วัน ที่ผ่านมา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ลงพื้นที่สำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองตากใบ ครั้งที่ 1/2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมหารือเตรียมความพร้อมที่จะจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
รับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมหารือในการจัดกิจกรรมชมแสงแรก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมรณรงค์การจัดทำขยะเปียก ลดโลกร้อน(Kick off)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนา ตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองตากใบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
 
  อ่านรายละเอียด  
 
แหล่งท่องเที่ยว เทศบาลเมืองตากใบ
 
ตลาดถนนคนเดินเมืองตากใบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ตลาดการค้าชายแดนตากใบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เขื่อนรัชดาภิเษก หรือ กาแลตาบา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ตลาดริมน้ำตากใบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ตลาดตาบา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วัดชลธาราสิงเห
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่ / ดูทั้งหมด
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ 435 หมู่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110โทรศัพท์ : 073-642-330 โทรสาร : 073-642-330 ต่อ 124
E-mail Address : 4960201@dla.go.th

             Copyright © 2018. www.takbaicity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs