สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ 7/55 หมู่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110 โทรศัพท์ : 073-642-330 โทรสาร : 073-642-330 ต่อ 124 อีเมลล์ 4960201@dla.go.th  
เมนูหลัก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   บทบาทและหน้าที่
   คู่มือการปฎิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
   คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
   วารสารเทศบาลเมืองตากใบ
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
   แผนการตรวจสอบภายใน
   แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเทศบาลเมืองตากใบ
   เทศบัญญัติ
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
    E-service
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   - รายงานรายรับ-รายจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
   - รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินประจำไตรมาส
   - รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส
   - รายงานผลการเบิกจ่ายเงินประจำเดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการควบคุมภายใน
   การดำเนินการตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
   รายงานผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   รายงานผลการให้บริการประชาชน
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการด้านการร้องเรียนการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัดเทศบาล
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   กองวิชาการและแผนงาน
คู่มือประชาชน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
     ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
คลิกดู ผลิตภัณฑ์ชุมชน
     
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
 


  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองตากใบ
ปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองตากใบ (ดู : 48)
ประชาสัมพันธ์การตอบตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) สำหรับบุคลากรภายใน (ดู : 67)
ประชาสัมพันธ์การตอบตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) สำหรับผู้มาติดต่อราชการ (ดู : 127)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองตากใบ
เปิดเผยราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำสายหลังมัสยิดอัลยาตุลอิสซานียะห์ ชุมชนภัทรภักดี โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 37)
เปิดเผยราคาโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและปรับปรุงไหล่ทางถนนสายเลียบแม่น้ำบางนรา ชุมชนฮูมอลานัส โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 42)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 50)
 
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลเมืองตากใบ
 
ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมพนักงานเทศบาลเมืองตากใบ เพื่อปรึกษาหารือและ
มอบนโยบายการปฏิบัติงาน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการดำรงชีพ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งแก่เทศบาลเมืองตากใบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองตากใบ
ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 8 หน่วย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มอบวัสดุและอุปกรณ์การเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งที่ 2 ทั้ง 8 หน่วย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เตรียมความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตากใบ เขตเลือกตั้งที่ 2
แทนตำแหน่งที่ว่าง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมซักซ้อมเพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตากใบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมสภาเทศบาลเมืองตากใบ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมผู้อำนวยการกองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนป้องกันควบคุม
และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อิหม่าม คณะกรรมการมัสยิด และ
ประชาชนในเขตชุมชนตาบาฮีเล เกี่ยวกับมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายกำธร ทองขุนดำ ผอ.กกต.นธ. พบปะนายซันตารา นูซันตารา นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วุฒิสภา ครั้งที่ 25 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมCisco Webex Meetings
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหา กรณีชาวประมงพื้นบ้าน ประสบปัญหาที่จะเข้าเทียบท่าไม่ได้
เนื่องจากปัญหาน้ำตื้นเขิน และป้องกันการกัดเซาะตลิ่งชายฝั่ง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
รับมอบถุงยังชีพกับนายวัชระ ยาวอหะซัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส (เขต 1)
เพื่อเป็นขวัญและให้กำลังใจแก่ผู้กักกันตัว Local Quarantine (LQ)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้กักตัวในชุมชน Local Quarantine (LQ) ณ โรงเรียนบ้านตาบา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ด้วยวิธีแยงจมูกด้วยสำลีพันไม้ (SWAB)
หมู่ที่ 6 ชุมชนฮูมอลานัส ชุมชนท่าแพรก และหมู่ที่ 7 ชุมชนภัทรภักดี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
แหล่งท่องเที่ยว เทศบาลเมืองตากใบ
 
ตลาดริมน้ำตากใบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ตลาดตาบา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วัดชลธาราสิงเห
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่ / ดูทั้งหมด
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ 7/55 หมู่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110โทรศัพท์ : 073-642-330 โทรสาร : 073-642-330 ต่อ 124
E-mail Address : 4960201@dla.go.th

             Copyright © 2018. www.takbaicity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs