สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ 7/55 หมู่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110 โทรศัพท์ : 073-642-330 โทรสาร : 073-642-330  
เมนูหลัก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   บทบาทและหน้าที่
   คู่มือการปฎิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   เทศบัญญัติ
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการควบคุมภายใน
   การดำเนินการตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   สำนักปลัดเทศบาล
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   กองวิชาการและแผนงาน
คู่มือประชาชน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
     ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
คลิกดู ผลิตภัณฑ์ชุมชน
     
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
 
  ภาพกิจกรรม
กิจกรรมฝึกอบรมเครือข่ายผู้นำ
การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 32 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 22 มกราคม 2562
รายละเอียดกิจกรรม :

วันที่ 22 มกราคม 2562 ที่ทำการปกครองอำเภอตากใบ จัดอบรมเครือข่ายผู้นำการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในพื้นที่ตำบลเจ๊ะเห ณ หอประชุมอำเภอตากใบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ บุคลากรภาครัฐ ผู้นำท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบ และตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาประเทศของรัฐบาล ในรูปแบบเครือข่ายผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่อำเภอตากใบ ทั้งนี้ได้เชิญ นายนูซันตารา แวดือราแม นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าวด้วย

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ 7/55 หมู่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110โทรศัพท์ : 073-642-330 โทรสาร : 073-642-330 ต่อ 129

             Copyright © 2018. www.takbaicity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs