สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ 7/55 หมู่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110 โทรศัพท์ : 073-642-330 โทรสาร : 073-642-330  
เมนูหลัก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   บทบาทและหน้าที่
   คู่มือการปฎิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   เทศบัญญัติ
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการควบคุมภายใน
   การดำเนินการตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   สำนักปลัดเทศบาล
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   กองวิชาการและแผนงาน
คู่มือประชาชน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
     ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
คลิกดู ผลิตภัณฑ์ชุมชน
     
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
 
  ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี
และกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลเมืองตากใบ
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 4 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
รายละเอียดกิจกรรม :

เทศบาลเมืองตากใบ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี และกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลเมืองตากใบ ในระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานด้านชุมชน องค์กรภายในชุมชน และกลุ่มต่างๆ ให้เกิดความรู้หลักการบูรณาการ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการพัฒนา และการบริหารจัดการชุมชน และส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งพาตนเอง มีการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเข้าร่วมศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ณ จังหวัดกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานีและพัทลุง

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ 7/55 หมู่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110โทรศัพท์ : 073-642-330 โทรสาร : 073-642-330 ต่อ 129

             Copyright © 2018. www.takbaicity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs