สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ 7/55 หมู่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110 โทรศัพท์ : 073-642-330 โทรสาร : 073-642-330  
เมนูหลัก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   บทบาทและหน้าที่
   คู่มือการปฎิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   เทศบัญญัติ
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   - รายงานรายรับ-รายจ่ายเงินประปีงบฯ
   - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   - รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินประจำไตรมาส
   - รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส
   - รายงานผลการเบิกจ่ายเงินประจำเดือน
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการควบคุมภายใน
   การดำเนินการตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   สำนักปลัดเทศบาล
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   กองวิชาการและแผนงาน
คู่มือประชาชน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
     ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
คลิกดู ผลิตภัณฑ์ชุมชน
     
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
 
  ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 20 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 30 ตุลาคม 2562
รายละเอียดกิจกรรม :

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายนูซันตารา แวดือราแม นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนภาคราชการ ผูแทนของชุมชนเข้าร่วม เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล และศักยภาพของเทศบาล ทั้งนี้เพื่อให้ความสำคัญในการพัฒนาเทศบาลเมืองตากใบ  ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน มากที่สุด และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ดำเนินงานภายใต้คุณธรรมและความโปร่งใส ณ ห้องรับรองสมาชิกสภาเทศบาล สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ 7/55 หมู่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110โทรศัพท์ : 073-642-330 โทรสาร : 073-642-330 ต่อ 129

             Copyright © 2018. www.takbaicity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs