สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ 7/55 หมู่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110 โทรศัพท์ : 073-642-330 โทรสาร : 073-642-330  
เมนูหลัก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   บทบาทและหน้าที่
   คู่มือการปฎิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   เทศบัญญัติ
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   - รายงานรายรับ-รายจ่ายเงินประปีงบฯ
   - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   - รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินประจำไตรมาส
   - รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส
   - รายงานผลการเบิกจ่ายเงินประจำเดือน
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการควบคุมภายใน
   การดำเนินการตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   สำนักปลัดเทศบาล
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   กองวิชาการและแผนงาน
คู่มือประชาชน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
     ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
คลิกดู ผลิตภัณฑ์ชุมชน
     
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
 
  ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุขและแกนนำ อสม.เทศบาลเมืองตากใบ ปี 2563
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 28 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียดกิจกรรม :

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายนูซันตารา แวดือราแม นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุขและแกนนำ อสม.เทศบาลเมืองตากใบ ปี 2563" เพื่อให้ความสำคัญกับการสร้างสุขภาพและป้องกันโรค จะเห็นได้จากความร่วมมือของหน่วยงานด้านสุขภาพและภาคีเครือข่าย การให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ ควรคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของการให้บริการนั้นๆ สามารถตอบสนองต่อความต้องการและได้ประโยชน์ของผู้รับบริการนั้นอีกด้วย อีกทั้งรับฟังความคิดเห็น ของตัวแทน ในการดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพ และการป้องกันโรค ในเขตเทศบาลเมืองตากใบ เพื่อประกอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองตากใบด้วย ณ ห้องประชุมตากใบลากูนรีสอร์ท อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

 

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ 7/55 หมู่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110โทรศัพท์ : 073-642-330 โทรสาร : 073-642-330 ต่อ 129

             Copyright © 2018. www.takbaicity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs