สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ 435 หมู่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110 โทรศัพท์ : 073-642-330 โทรสาร : 073-642-330 ต่อ 124 อีเมลล์ 4960201@dla.go.th  
เมนูหลัก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   บทบาทและหน้าที่
   งานบริการข้อมูลข่าวสาร
   วารสารเทศบาลเมืองตากใบ
   คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
   รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   คู่มือการปฎิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
   แผนการตรวจสอบภายใน
   แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเทศบาลเมืองตากใบ
   เทศบัญญัติ
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
    E-service
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การจัดการองค์ความรู้ ( Knowledge Management :KM )
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   -รายงานรายรับ-รายจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
   -รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินประจำไตรมาส
   -รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส
   -รายงานผลการเบิกจ่ายเงินประจำเดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการควบคุมภายใน
   การดำเนินการตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
   รายงานผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   รายงานผลการให้บริการประชาชน
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการด้านการร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัดเทศบาล
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
   กองการเจ้าหน้าที่
   กองสวัสดิการสังคม
   หน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือประชาชน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
     ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
คลิกดู ผลิตภัณฑ์ชุมชน
     
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
 


  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองตากใบ
เทศบาลเมืองตากใบ เปิดรับลงทะเบียนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 (ดู : 14)
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72 (ดู : 3)
ประกาศเทศบาลเมืองตากใบ เรื่องค่านิยมหลัก (Core Values)  (ดู : 12)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองตากใบ
ประกาศราคากลาง คสล.บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ชุมชนสามัคคี เทศบาลเมืองตากใบ โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 43)
ประกาศราคากลาง ในการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน (ดู : 17)
ประกาศราคากลางซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล ขนาดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 18)
 
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลเมืองตากใบ
 
ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ภาคีเครือข่ายสถานศึกษาสีขาวโรงเรียนบ้านตาบา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมเปิดโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวเข้มแข็ง ประจำปี 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ หัวคลองเกมส์ ประจำปี 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรม "เสวนา สภากาแฟยามเช้า"
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จัดกิจกรรม Kick off "ล้างตลาดทั่วไทย ป้องกันโรค ต้อนรับปีใหม่"
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จัดประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 พร้อมทั้งได้มอบนโยบายการปฎิบัติงานให้หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติงาน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดวันครบรอบ 18 ปี
แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมเป็นเกียรติงานนิทรรศการทางวิชาการโรงเรียนอนุบาลบ้านสมถวิล ครั้งที่ 1
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ต้อนรับคณะ จากเทศบาลตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มอบทุนการศึกษา ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองตากใบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองตากใบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองตากใบ
เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2) ของเทศบาลเมืองตากใบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเสริมพลังคลังปัญญาเพื่อคนทุกวัย ประจำปี 2566
จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส
และโรงพยาบาลตากใบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.เฉลิมพร ขำเขียว ผบ.พล.ร.15/ผบ.ฉก.นราธิวาส
ในการลงพื้นที่เยี่ยมการเปิดใช้ประตูกำแพงด้านข้างด่านศุลกากรตากใบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.เฉลิมพร ขำเขียว ผบ.พล.ร.15/ผบ.ฉก.นราธิวาส
ในการลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้ประตูกำแพงด้านข้าง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
แหล่งท่องเที่ยว เทศบาลเมืองตากใบ
 
ตลาดถนนคนเดินเมืองตากใบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ตลาดการค้าชายแดนตากใบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เขื่อนรัชดาภิเษก หรือ กาแลตาบา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ตลาดริมน้ำตากใบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ตลาดตาบา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วัดชลธาราสิงเห
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่ / ดูทั้งหมด
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ 435 หมู่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110โทรศัพท์ : 073-642-330 โทรสาร : 073-642-330 ต่อ 124
E-mail Address : 4960201@dla.go.th

             Copyright © 2018. www.takbaicity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs