ภาพกิจกรรม
ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย<br>และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
924
26 มีนาคม 3106

วันที่ 26 มีนาคม 2563 ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองตากใบ ร่วมทำความสะอาด(Big Cleaning Day) อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID -19 ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ในการทำงาน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ผู้ปฏิบัติงาน   ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และตรงกับสถานการณ์ปัจจุบัน


img
img
img
img