แหล่งท่องเที่ยว
ตลาดถนนคนเดินเมืองตากใบ
1224
8 สิงหาคม 2565

ตลาดถนนคนเดินเมืองตากใบ ทุกวันศุกร์และวันเสาร์ของสัปดาห์ เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป