กองการเจ้าหน้าที่
 • นายสมประสงค์ วีระวัฒน์

  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

 • นางดุษฎี แก้วเมฆ

  หัวหน้าฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

 • - ว่าง -

  หัวหน้าฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

 • นางสาววริษฎา ตะตีนาลาฮา

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นางสาวนาวินี ศรีเอียด

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นางสาวดรุณี ผลจันทร์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน