สำนักปลัดเทศบาล
 • นายสมประสงค์ วีระวัฒน์

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

 • นางซารีนิง เจ๊ะแว

  หัวหน้าฝ่ายปกครอง(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

 • นางสาวกาญจนา รอฮิม

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

 • นางสาวอรอมล อินทรสุวรรณ

  ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ

 • นายมาหะมะเซ็ง อูมา

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางณัชชา เสี้ยวทอง

  นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชำนาญการ

 • จ่าเอกบุญเกื้อ ศรีสังข์

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • นางนภาพร ภู่ผล

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางสาวภัณฑิรา ศรีนิวรณ์

  เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน

 • จ่าเอกวีรพงศ์ ทองคณารักษ์

  นักจัดการงานเทศกิจ ชำนาญการ

 • จ่าสิบโทชาตรี วงศ์แย้ม

  เจ้าพนักงานเทศกิจ ชำนาญงาน

 • พันจ่าเอกโสรส ฤทธิ์กำลัง

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฎิบัติงาน