กองสวัสดิการสังคม
 • นางสาวฟาริดา หลำเบ็ลส๊ะ

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)

 • นางศิริรัตน์ สุขไชย

  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

 • ว่าที่ร้อยตรีวินิจ เจตมหันต์

  หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

 • นางสาวนูรญาตี ซอซิ

  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

 • นายรุสดี อีดรีส

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • นางสาวณัฐจรี จันติ

  เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติ​งาน​