หัวหน้าส่วนราชการ
 • นางสาวเจ๊ะรอบีย๊ะ เจ๊ะเด็ง

  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองตาก 099-3137744

 • นายสมประสงค์ วีระวัฒน์

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)086-9657958

 • นายสุริยา บูรณกสิกรกุล

  ผู้อำนวยการกองลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)

 • นายภิบาล อันทานุวัฒน์

  ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) 081-5411185

 • นายมัลวาซี ศิริฮาซัน

  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง) 084-7495272

 • นางปารวี สำเร

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา(นักบริหารการศึกษา ระดับกลาง) 081-5435160

 • นายบุสรอ เจ๊ะแซ

  หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)089-0785528

 • นายสมประสงค์ วีระวัฒน์

  หน.สำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผอ.กองการเจ้าหน้าที่(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)086-9657958

 • นางสาวฟาริดา หลำเบ็ลส๊ะ

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)088-7885975