กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 • นายบุสรอ เจ๊ะแซ

  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

 • นายบุสรอ เจ๊ะแซ

  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

 • นางอรทัย รังเสาร์

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

 • -ว่าง-

  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

 • นายอับดุลกอเดร์ มะมิง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • -ว่าง-

  นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

 • นายสมภพ แดงเตี้ย

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน