กองช่าง
 • นายภิบาล อันทานุวัฒน์

  ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

 • -ว่าง-

  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

 • ว่าง

  หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่างระดับต้น)

 • นายสินธุ บุตรมาตา

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นายเจนวิทย์ ด้วงสุข

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นายวสันต์ ขวัญสืบ

  วิศวกรโยธา ชำนาญการพิเศษ

 • นายอภิชัย ดาโอ๊ะ

  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

 • นางสาวชนิศา เอียดนุสรณ์

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน