กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • นายมัลวาซี ศิริฮาซัน

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)

 • -ว่าง-

  หัวหน้าฝ่ายบริการงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)

 • นายอรัณย์ อารอมะ

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

 • นางสาวณาดา มะดีเยาะ

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นางสาวจันทิมา สีทอง

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 • ว่าง

  นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ