กองการศึกษา
 • นางปารวี สำเร

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา(นักบริหารการศึกษา ระดับกลาง)

 • นายวสันต์ ดาตูมะดา

  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)

 • นางมัลลิกา ชูรักษ์

  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)

 • นางสาวนูรดียานา เจ๊ะอาแซ

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางซาฮารา ยาลี

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 • นางแวนรมา สะมะแอ

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 • นางสาวนลิณีย์ อูมูดี

  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 • นางสาวณัฐิยา อินหมวก

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 • นางจรรยา ศีรีทอง

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 • นางสาวอาตียะห์ อูมูดี

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 • นางสาวฟารีด๊ะ แวมูดอ

  ครู