กองคลัง
 • นายสุริยา บูรณกสิกรกุล

  ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)

 • - ว่าง -

  หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

 • - ว่าง -

  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

 • - ว่าง -

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

 • นางสาวปฤษณา แวยูโซ๊ะ

  นักวิชาการคลังชำนาญการ

 • นางพิชญ์สิณี พงษ์สถิตย์

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • นายจารุศิริ นิจศักดิ์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางเนตรนภา ผอมเส้ง

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 • - ว่าง -

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน

 • นางสาวยาลีล๊ะ มะนอ

  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน