ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร ประจำปี 2566
158
13 สิงหาคม 2566

เทศบาลเมืองตากใบ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร ประจำปี 2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 80 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามภารกิจ โดยมีนายซันตารา นูซันตารา นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนายคมน์อิชณน์ จันทร์ทอง ปลัดเทศบาลเมืองตากใบ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามภารกิจ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการอบรมบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริวรรณ หัสสรังสี อาจารย์สถาบันพระปกเกล้า เป็นวิทยากรในการบรรยาย ให้ความรู้หลักคิดและเครื่องมือการบริหารสมัยใหม่กับการเสริมสร้างธรรมาภิบาล การรับรู้การมีส่วนร่วมภายใต้ระบบประชาธิปไตย และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการพัฒนาระบบการบริหารราชการของเทศบาลเมืองตากใบ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา