ภาพกิจกรรม
ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาตามแนวชายแดนอำเภอตากใบ - รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
61
12 กันยายน 2566

วันที่ 12 กันยายน 2566 นายซันตารา นูซันตารา นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ มอบหมายให้นายคมน์อิชณน์ จันทร์ทอง ปลัดเทศบาลเมืองตากใบ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาตามแนวชายแดนอำเภอตากใบ - รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ และเป็นการส่งเสริมเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการชายแดนและประชาชนทั้งสองประเทศที่มีพื้นที่ติดต่อชายแดนร่วมกัน รวมทั้งได้รับฟังข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาต่างๆตามแนวชายแดน ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรตากใบ จังหวัดนราธิวาส