ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่มอบถุงพระราชทานและเยี่ยมติดตามนักเรียนทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
79
12 กันยายน 2566

วันที่ 12 กันยายน 2566 นายซันตารา นูซันตารา นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ มอบหมายให้นางสาวฟาริดา หลำเบ็ลส๊ะ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบถุงพระราชทานและเยี่ยมติดตามนักเรียนทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่เด็กหญิงฮานีต้า สะมะแอ เด็กกำพร้า และเป็นครอบครัวที่ประสบภัย (โควิด -19) ณ ชุมชนสามัคคี ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส