ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองตากใบ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
19
27 ตุลาคม 2566

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 นายซันตารา นูซันตารา นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองตากใบ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมชลธารา สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ