ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์
37
5 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลเมืองตากใบ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ สำนึกคุณ "ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมรักชาติและสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ ความสามัคคีและปรองดอง โดยพร้อมเพรียงกัน ณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ