คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงาน การจัดการติดตามข้อร้องเรียนการทุจริตของ เทศบาลเมืองตากใบ
4 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
15 พฤษภาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นโบา่ยการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
1 ตุลาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโบา่ยการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ