ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลทั่วไป
14 กันยายน 2561

0


ลักษณะที่ตั้งของเทศบาลเมืองตากใบ

เทศบาลเมืองตากใบ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ 9.149 ตารางกิโลเมตร
ตามลักษณะภูมิศาสตร์จัดอยู่บริเวณภาคใต้สุดของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศใต้
ประมาณ 1,182 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ แม่น้ำตากใบ
ทิศใต้ ติดต่อกับ แม่น้ำบางนรา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ำสุไหงโก-ลก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ท้องที่หมู่ที่ 5 ของตำบลเจ๊ะเห

ลักษณะ ภูมิประเทศ เป็นที่ราบไม่มีภูเขา บางแห่งเป็นที่ลุ่มมีน้ำขังตลอดปี เรียกว่า “พรุ” โดยพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นป่าชายเลน ซึ่งเป็นพื้นที่ติดแม่น้ำลำคลอง ที่มีน้ำจืดไหลลงสู่ทะเลผสมผสานกลายเป็นน้ำกร่อยแม่น้ำที่สำคัญ ได้แก่


– แม่น้ำตากใบ เป็นแม่น้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนของกระแสน้ำในทะเล ประกอบกับคลื่นได้ซัดทรายเข้าหาฝั่งทำให้เกิดเป็นสันทราย ส่วนภายในลึกเป็นแนวยาว จึงเกิดเป็นแม่น้ำมีความยาวประมาณ 9 กิโลเมตร และไหลไปบรรจบกับแม่น้ำสุไหงโก-ลก ที่บ้านตาบา ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ


– แม่น้ำสุไหงโก-ลก เป็นแม่น้ำกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย ต้นน้ำอยู่ที่อำเภอแว้ง และไหลลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอตากใบ มีความยาวประมาณ 103 กิโลเมตร ช่วงที่ไหลผ่านอำเภอตากใบมีความยาวประมาณ 18 กิโลเมตร


– แม่น้ำบางนรา ต้นน้ำอยู่ที่อำเภอสุไหงปาดี ไหลลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอเมืองนราธิวาสและไหลลงสู่แม่น้ำ สุไหงโก-ลกที่อำเภอตากใบมีความยาวประมาณ 60 กิโลเมตร ช่วงที่ไหลผ่านอำเภอตากใบมีความยาวประมาณ 22 กิโลเมตร


– สภาพภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป เป็นอากาศแบบเขตมรสุม มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนสิงหาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน ถึงเดือนมกราคม และมีฝนตกชุกในเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ย วัดได้ 33 องศาเซลเซียส