ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
29 พฤศจิกายน 2566

0


รายละเอียดคลิกที่นี้
ข้อมูลพื้นฐาน  

ส่วนที่ ๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. ด้านกายภาพ

              1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล (แผนที่ประกอบ)

เทศบาลเมืองตากใบ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ 9.149 ตารางกิโลเมตร ตามลักษณะภูมิศาสตร์จัดอยู่บริเวณภาคใต้สุดของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศใต้ประมาณ  1,182  กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้                               

        ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         แม่น้ำตากใบ

          ทิศใต้              ติดต่อกับ         แม่น้ำบางนรา

          ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         แม่น้ำสุไหงโก-ลก

       ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ         ท้องที่หมู่ที่ 5 ของตำบลเจ๊ะเห

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ

          ลักษณะภูมิประเทศในเขตเทศบาลเมืองตากใบมีลักษณะเป็นที่ราบไม่มีภูเขา บางแห่งเป็นที่ลุ่มมีน้ำขังตลอดปี เรียกว่า “พรุ” โดยพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นป่าชายเลนซึ่งเป็นพื้นที่ติดแม่น้ำลำคลองที่มีน้ำจืดไหลลงสู่ทะเลผสมผสานกลายเป็นน้ำกร่อยแม่น้ำที่สำคัญ

                      1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

          ลักษณะภูมิอากาศในเขตเทศบาลเมืองตากใบโดยทั่วไปเป็นอากาศแบบเขตมรสุม มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนสิงหาคม และฤดูฝนซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนมกราคม และมีฝนตกชุกในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม และมีอุณหภูมิเฉลี่ยวัดได้ 33 องศาเซลเซียส

                            1.4 ลักษณะของดิน

สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินเหนียวและดินร่วนปนทราย บริเวณชายฝั่งแม่น้ำเป็นดินทราย มีสภาพเป็นดินเค็ม

2. ด้านการเมือง/การปกครอง

               2.1 เขตการปกครอง

          เทศบาลเมืองตากใบ ได้จัดแบ่งโซนพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้สามารถดูแลและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นชุมชน แต่ละชุมชนจะมีคณะกรรมการชุมชนบริหารจัดการภายในชุมชนและมีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือชุมชนติดต่อประสานงาน แจ้งข่าวสารต่างๆ ระหว่างเทศบาลกับประชาชน โดยมีชุมชนทั้งสิ้น 9 ชุมชน ประกอบด้วย

1. ชุมชนตาบาตะปอเยาะ

2. ชุมชนตาบาปาเร๊ะ

3. ชุมชนตาบาฮีเล

4. ชุมชนสามัคคี

5. ชุมชนตลาดตากใบ

6. ชุมชนบางน้อย

7. ชุมชนท่าแพรก

8. ชุมชนฮูมอลานัส

9. ชุมชนภัทรภักดี  

 

การจัดตั้งชุมชน
29 พฤศจิกายน 2566

0


แผ่นพับประชาสัมพันธ์
13 กันยายน 2566

0


เอกสารแนบ