คู่มือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
1 ตุลาคม 2561

0


     สามารถศึกษารายละเอียดในการให้บริการประชาชน รวมถึง รายละเอียด ขั้นตอน ระยะเวลา และเอกสารประกอบการยื่นคำขอ

ได้ข้างล่างนี้

1.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

 https://drive.google.com/file/d/1wHxEGFcvcG87_ynNUnO52mllH7HGErAO/view?usp=sharing

2. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า 

https://drive.google.com/file/d/1_A4sV1JuoiuyScEwmy14VDlimrmec095/view?usp=sharing

3. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์   พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

https://drive.google.com/file/d/1KYDGSBDnEBDvioqsHcW0z_rWNE0tdoTg/view?usp=sharing

4. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์    พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า 

https://drive.google.com/file/d/1l8Sdd-PCrS96Mv2X_BFovzC2MX4LDP8l/view?usp=sharing

5. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499   กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

https://drive.google.com/file/d/1-eD7lZoGdZWXJMBY2Qr30-UCDcQiClpB/view?usp=sharing

6.  การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า 

https://drive.google.com/file/d/1GJHMW9RAVx7OSrR7VW1ETvk-jSk5OP1P/view?usp=sharing

7.  การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร    

https://drive.google.com/file/d/1yKgPIRsPMqgAAiPzmhtuC8SOkdJKpsVK/view?usp=sharing                                                 

8.  การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ  

https://drive.google.com/file/d/1P0Za1J6giJmfhVpVWvKmq7waeOAfFO_7/view?usp=sharing                       

9.  การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน    

https://drive.google.com/file/d/1MrkUZLqxHB8fL0Ko64LWPHhzHABh16P0/view?usp=sharing            

10.การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติแต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 

https://drive.google.com/file/d/1JzlQnawl3s8NW4fEJTweV1eRXELutufN/view?usp=sharing

11.การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 

https://drive.google.com/file/d/1whMIvAPE8cwwJ51M-9rhgs_7E5_uJelH/view?usp=sharing

12.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ 

https://drive.google.com/file/d/1jsxA0OEa84rS8ajTAlevym3dQah6vIxN/view?usp=sharing

13.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง 

https://drive.google.com/file/d/137jNGnqVFypxoDd3xdgySrAOT8luSF2Q/view?usp=sharing

14.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้าน ได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล 

https://drive.google.com/file/d/1yILAUMVx_UfvA2JgbYdENBeO7jst61XV/view?usp=sharing

15.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ  

https://drive.google.com/file/d/1z13uokwxgXqlKeS8g_XqaVaEUoQrUJ7a/view?usp=sharing

16.การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน    

https://drive.google.com/file/d/1uWBWM5HfJIvefM8jZ50uuOMpdO021Uw-/view?usp=sharing                                                                 

17.การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย  

https://drive.google.com/file/d/1jcVcZ71B64KzGYun2HZgXxHGuiu2URGN/view?usp=sharing                                                           

18.การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับ  หรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน 

https://drive.google.com/file/d/18_cvTW-XglqZb9SL17OpD_e3fTaWqvQJ/view?usp=sharing

19.การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร 

https://drive.google.com/file/d/12hXC_7wvR2k_Nw_VUBHov24Ng2w9SjHY/view?usp=sharing                                               

20.การทำสำเนาและรับรองสำเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล 

https://drive.google.com/file/d/1kMGwmwuRqg9QU5iPlj_DTwURf3W00yg2/view?usp=sharing                            

21.การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน  หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพาการีทอดทิ้ง 

https://drive.google.com/file/d/1hbuocNr3fyn9-yoAe7Le0rcN9jzUFQPi/view?usp=sharing

22.การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม  

https://drive.google.com/file/d/1rSQvtfbkjYzNm3oIAv7ttPezaKbZCtc7/view?usp=sharing                  

23.การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ 

https://drive.google.com/file/d/1lopJ8Vgvj24Xsd9AOcYwRLzPL76g2WLo/view?usp=sharing

24.การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน 

https://drive.google.com/file/d/1XSGVsTnzeqyHOC-JOjuXK6WhxFcgTD69/view?usp=sharing

25.การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาต ให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13 

https://drive.google.com/file/d/1cpUh2-9wjTIPLMTwyceAr7e04J11xgX7/view?usp=sharing

26.การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดา   และมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด 

https://drive.google.com/file/d/1y2S6RkCdsObW0UYgUMYPkC9x54o8XSnr/view?usp=sharing

27.การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย 

https://drive.google.com/file/d/1oQQeu5CZQWca2yMZKnxaayoq5sUjOkwH/view?usp=sharing                         

28.การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย

https://drive.google.com/file/d/1Fkfkkgi2U6XC1Omri4OlLvrIIr4-w_Al/view?usp=sharing

29.การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อ ในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ

https://drive.google.com/file/d/1k_ydd3AI-MmUvIi8zJvKzDDB88xZEqCp/view?usp=sharing

30.การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศ เดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย 

https://drive.google.com/file/d/1VjNS9ONyGQORNd16X987jLhbVu_6BI90/view?usp=sharing

31.การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด 

https://drive.google.com/file/d/1yZo04UwNsLD_x0bReQu1nY4dyBqzv23Z/view?usp=sharing                        

32.การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทาง ของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity) 

https://drive.google.com/file/d/1ZUwhIXlf-5kmoYMwjDebhtUxY4Jd3BmI/view?usp=sharing

33.การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499 

https://drive.google.com/file/d/1HZZaweztNemzKxeoCNqAPiNOCtDW8xlk/view?usp=sharing                  

34.การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว 

https://drive.google.com/file/d/10bLl1Lvvd_ivzoIoPa-MjS42AvT-OpwU/view?usp=sharing

35. การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน  เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต 

https://drive.google.com/file/d/1sJJ5qfALog9a4StKGqv5vxstRdRvJDqc/view?usp=sharing

36.การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน   โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง 

https://drive.google.com/file/d/1Azp7phc_jLFygayJFXZMQU-DIyiwwyOW/view?usp=sharing

37.การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน   โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง 

https://drive.google.com/file/d/1tk8__63SgZX9qvRPKVn4c9bRpj_h3Nxt/view?usp=sharing

38.การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ "ตายหรือจำหน่าย" ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง

https://drive.google.com/file/d/1LhPFZEuA0DVJx0LEEQG17ElQMqXi2372/view?usp=sharing

39.การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น   

https://drive.google.com/file/d/1jyus2cHltxDe1EVHhXR-wYTdHSKe929R/view?usp=sharing                                               

40.การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน 

https://drive.google.com/file/d/1zPkjzDynZK8-JXM3xYmOmxf3RAfnhFBS/view?usp=sharing                                            

41.การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง 

https://drive.google.com/file/d/1Hbn4_chTr-TjqwsHD8-hY84vaThwbyvR/view?usp=sharing                       

42.การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด    

https://drive.google.com/file/d/1UOziymnqPj-1JTir85Q7JmbrVo17IXJR/view?usp=sharing                                                                    

43.การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้ง  ที่อยู่ในอุปการะหรือการสงเคราะห์ 

https://drive.google.com/file/d/1PLrUCx4HTcFf8Y5s33KFuu181RsXmiVq/view?usp=sharing

44.การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น   

https://drive.google.com/file/d/1KmeCaQxY9UEa_mCL3lXf1bA5MXFgALMb/view?usp=sharing                                                     

45.การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน  

https://drive.google.com/file/d/18lofSPOADyE76UokdanYy673cfb0Qxd6/view?usp=sharing                                           

46.การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ 

https://drive.google.com/file/d/1VvwhreOAMZSfVEP5LljD99VHdEycaNcH/view?usp=sharing                                        

47.การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร 

https://drive.google.com/file/d/1MHgA_6OoDVQW_De9avnLxR0jUf3pA8F5/view?usp=sharing                                                  

48.การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ 

https://drive.google.com/file/d/19UzwSXGkEJcrZpKbzmbWeQ49ejl9yZD-/view?usp=sharing                

49. การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น 

https://drive.google.com/file/d/1wO9Y9ig8c5mu6DgnNVHo5UI8ilcVNfhm/view?usp=sharing                                                         

50.การรับแจ้งการตายเกินกำหนด 

https://drive.google.com/file/d/1mx6xSknZ-BvYV7XNB5lChx0eoTPJ0NkU/view?usp=sharing                                                                      

51.การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น

https://drive.google.com/file/d/1A2Q8loaR7xfB5MWQjir5tQUETVIwr7nU/view?usp=sharing                                              

52.การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ 

https://drive.google.com/file/d/12yPx7q9m5Xcmcuapq4qeBnuF8hYMinqw/view?usp=sharing                                                           

53.การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม 

https://drive.google.com/file/d/1bUU-jSyPP8meQmYRIWD0yczoRDlZTyG1/view?usp=sharing                                                                    

54.การรับแจ้งการย้ายเข้า 

https://drive.google.com/file/d/1ua_KPMsmXGQgr8NAlmnkStY7qHvdZAH9/view?usp=sharing                                                                               

55.การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด

https://drive.google.com/file/d/1OLjqz3CSnSTmzRSod8pBFJLKnnpztGco/view?usp=sharing              

56.การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ 

https://drive.google.com/file/d/1AqkLUqWBibbpWIok7XmdOxYIp9fLrr-S/view?usp=sharing                                                      

57.การรับแจ้งการย้ายปลายทาง

https://drive.google.com/file/d/1eC2oNkJotVhVv8qhC17v3s0meNctkRYV/view?usp=sharing                                                                         

58.การรับแจ้งการย้ายออก 

https://drive.google.com/file/d/1VB_hMQ85GzrxIogimJRh94nQjBWStrAp/view?usp=sharing                                                                              

59.การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง 

https://drive.google.com/file/d/1wTbvFannicq47Cin7wUwNZMi-8rjQEc4/view?usp=sharing                                                     

60.การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า  

https://drive.google.com/file/d/1XGcTlJpK8838bd6tNXw223gp3LGl4EWj/view?usp=sharing         

61.การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน

 https://drive.google.com/file/d/1G697uJV9_OnWqp0EGw0X6R8jp9EMkTcR/view?usp=sharing                                 

62.การแก้ไขรายการกรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อยเนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง

https://drive.google.com/file/d/17eT_kNsXL4NGkN5lvsOko24ECbhqPi23/view?usp=sharing

63.การขอกลับคืนสัญชาติไทยของบุคคลต่างด้าวทั่วไป ตามมาตรา 23  แห่งพรบ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2551 

https://drive.google.com/file/d/1Z_M9bnD1IMkufZGDRIinAvrQ1yt1bbf5/view?usp=sharing

64.การขอบ้านเลขที่  

https://drive.google.com/file/d/1iq2dyO0M6CJf20kQW2WWDE7LkTJhoXiG/view?usp=sharing                                                                                    

65.การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว 

https://drive.google.com/file/d/10YYxCXuOTt0o7dLcNseFnpsaQ6LbWOSA/view?usp=sharing                                                         

66.การออกหนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อตัวของคนต่างด้าวเพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติ หรือขอกลับคืนสัญชาติ 

https://drive.google.com/file/d/1Cn44rAnOXoz4_euPGQbnexuxgPHjBN5M/view?usp=sharing

67.การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านกรณีแจ้งเกิด เกินกำหนดหรือตกสำรวจ 

https://drive.google.com/file/d/1CKiRhS2OJ4gRlwoeU8_DK9NiVfVr7qj3/view?usp=sharing

68.การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 

https://drive.google.com/file/d/1ye4OMfil51Q3ZQjc8QzmZ94yUMZpSX6L/view?usp=sharing

69.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีมีชื่อและรายการบุคคลใน ทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง 

https://drive.google.com/file/d/1kmz6Bqw7oVBQzOEmvu4_cnkOWaFPLNep/view?usp=sharing

70.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้าน  ได้ตายไปแล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล 

https://drive.google.com/file/d/1VYf63LqRZ-i4Vr1AtOpWZ9ucFv8_SDrq/view?usp=sharing

71.การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูงพ.ศ.2543 

https://drive.google.com/file/d/1w2JaPo_37B8l6g3kL2TMoqWBZ1sQbCIJ/view?usp=sharing        

72.การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 

https://drive.google.com/file/d/1ahSgRW0cTcbo--NWGItWfYUgYiwTLRqm/view?usp=sharing         

73.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 

https://drive.google.com/file/d/1p-3tFUBlNc9B3HSBseYuGfSGZou7zGYQ/view?usp=sharing                          

74.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน  

https://drive.google.com/file/d/1_MdQF2hdORIOOwA0Ko6DSaLgJOcMdD_t/view?usp=sharing                                                                         

75.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21  

https://drive.google.com/file/d/1NpBXxUULzzF92RLVZnoKA0BFXx9VLthl/view?usp=sharing                                                      

76.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร  

https://drive.google.com/file/d/1jyHWfgr_xO1ItcDNG0C-Yt-faA_jNwKR/view?usp=sharing                                                                   

77.การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า- ออกของรถเพื่อการอื่น  ตามมาตรา 34 

https://drive.google.com/file/d/1LiAFdMXRCeEw-5RzOhdw04h4nqqy6mJJ/view?usp=sharing

78.การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21

https://drive.google.com/file/d/10XIcmu3Kgem9stAX8jfLMm71nW5FEi5d/view?usp=sharing                                                       

79.การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22  

https://drive.google.com/file/d/1-VFBIZ_XL8Hgtq1rDcECIwR13uOX2GO9/view?usp=sharing                                                       

80.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

https://drive.google.com/file/d/17LTVyMgh1XfPl4mcFxhg5sAmCNAn-JBi/view?usp=sharing                                                          

81.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

https://drive.google.com/file/d/1zsm43iEiZxpzssCIu6wuTDxT-aRBEo0N/view?usp=sharing                                                       

82.การแจ้งขุดดิน  

https://drive.google.com/file/d/1NriJrMVFY3SM4lJBvlwQYR-wDl0MuvOX/view?usp=sharing                                                                                       

83.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  

https://drive.google.com/file/d/1IqmzY1y6f1jgTVMR1BDysLWVBF-zrvB7/view?usp=sharing                                                         

84.การแจ้งถมดิน  

https://drive.google.com/file/d/1-QoaZRfsS6g58nL3OTySqGHwyMTG4YBD/view?usp=sharing                                                                                       

85.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

https://drive.google.com/file/d/1WAIY0dnSZqomDKWZOgWiHRvjz8W4ECdW/view?usp=sharing                                                            

86.การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

https://drive.google.com/file/d/1iNp2O4Tjf-iKnxZ5PI_9xPfJfBsPjeus/view?usp=sharing

87.การรับชำระภาษีป้าย  

https://drive.google.com/file/d/1pVF8dQKGXu7f5AIA9b87RhcyDpeR9DRH/view?usp=sharing                                                                               

88.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

https://drive.google.com/file/d/1zImVLugZ-N5XZN4zjQWcHHRjWcbAQ8oz/view?usp=sharing                                                                

89.การขออนุญาตและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการวางกองวัสดุหรือสิ่งใดๆที่เกี่ยวกับการก่อสร้างบนทางเท่้า หรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองตากใบ

 https://drive.google.com/file/d/1Sp0F5csXF-Oh8LrYoe1lFxI-c6KjFXWP/view?usp=sharing                           

90 การออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาดและการต่ออายุใบอนุญาต  

https://drive.google.com/file/d/1fiHFVEZmKW8iUc3upsY84QL10cy4b6ER/view?usp=sharing

91.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

https://drive.google.com/file/d/13FpSM0H5aL2O2C8J8BS_Tx4M86V0fFMS/view?usp=sharing                                           

92.การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

https://drive.google.com/file/d/1nHml_AoR4CA6tYf5KDRCss8Kz1sf0BlZ/view?usp=sharing                                                  

93.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  

https://drive.google.com/file/d/1bzf9t12zkTnizOESj96baFJ9YIAv42s-/view?usp=sharing                              

94.การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำกำจัดสิ่งปฏิกูล 

https://drive.google.com/file/d/1ul4eHNnnX9wN8v2RCAiIHZRZ74g_SAko/view?usp=sharing                                 

95.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป

https://drive.google.com/file/d/1Mt8MdSvjo295A1kUzfQy3ss8i_SCD9py/view?usp=sharing                               

96.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล 

https://drive.google.com/file/d/1CnK0WTYo4Mh5w-z3tUqH4qU3UotBYJeW/view?usp=sharing                     

97.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

https://drive.google.com/file/d/1WDi5sLZeLKH0Mm2dFciYlipzK9pXs63P/view?usp=sharing                           

98.การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 

https://drive.google.com/file/d/1jAdARfbOMf2f7vDZBwx3L10Enx_03GRF/view?usp=sharing                           

99.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  

https://drive.google.com/file/d/1W1WTNLNrEpMoD-kkfmBt0iNDNwX6mFG8/view?usp=sharing                        

100.การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

 https://drive.google.com/file/d/10qsfxsVOhQwx6JMo41g8dzvXqtTDhM25/view?usp=sharing