รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
15 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566
18 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565
12 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564
24 มีนาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564
10 มีนาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563
29 พฤษภาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี รอบ ๖ เดือน
5 ตุลาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี รอบ ๖ เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
25 กันยายน 2561

0


รอบ 6 เดือน (ห้วงเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)

เอกสารแนบ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562)
5 กันยายน 2561

0


รอบ 6 เดือน (ห้วงเดือนตุลาคม 2559-มีนาคม 2560)

เอกสารแนบ