ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ

ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-21

องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก

จ้างจ้างเหมาบริการ จ้างเอกชน (งานจ้างรักษาความปลอดภัย) ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก จำนวน 4 คน จำนวน 12 เดือน โดยวิธีคัดเลือก

2023-09-27

องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร

ซื้อวัสดุการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ครั้งที่ ๒ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูโบ๊ะ จำนวน ๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-21

องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว - ดำ ยี่ห้อ FUJIFILM ApeosPort 2150 NDA

2023-09-27

เทศบาลตำบลตันหยงมัส

ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-09-27