นโยบายการบริหาร
นโยบายการบริหารเทศบาลเมืองตากใบ ที่แถลงไว้ของนายกเทศมนตรีเมืองตากใบ
4 มิถุนายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายการบริหารเทศบาลเมืองตากใบ ที่แถลงไว้ของนายกเทศมนตรีเมืองตากใบ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นโยบายการพัฒนาเทศบาลเมืองตากใบ ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
15 พฤษภาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายการพัฒนาเทศบาลเมืองตากใบ ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นโยบายการบริหารเทศบาลเมืองตากใบ
14 กันยายน 2561

0


1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

    1.1 ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ปรับปรุงและบูรณะระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐาน เช่น ถนน คูระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ โทรศัพท์ ให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่และชุมชน

    1.2 พัฒนา ปรับปรุงสัญญาณการจราจรทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน และทันสมัยทั้งสัญญาณไฟ สัญญาณป้าย และสัญญาณต่างๆ

    1.3 การพัฒนาตามนโยบายแผนพัฒนาของจังหวัด อำเภอ และการค้าชายแดน

2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

    2.1 พัฒนาปรับปรุงศูนย์สุขภาพของเทศบาล ให้ทันสมัยและได้มาตรฐาน สามารถให้บริการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

    2.2 ส่งเสริมสนับสนุน การจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจให้กับประชาชนและจัดหาสถานที่ออกกำลังกายให้เพียงพอเพื่อเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน

    2.3 ป้องกันและควบคุมโรคที่เป็นอันตรายต่อชีวิต

    2.4 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน

    2.5 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการกีฬาอย่างจริงจัง เพื่อยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬาให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อขยายผลไปสู่การแข่งขันทุกระดับ

    2.6 ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการเล่นกีฬาให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป

    2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสร้างลานกีฬาและจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทุกประเภทและทุกระดับทั้งในระดับชุมชน โรงเรียน ท้องถิ่น

    2.8 จัดสร้างสนามกีฬาให้ได้มาตรฐานเพียงพอกับความต้องการของท้องถิ่น

    2.9 ส่งเสริมและสนับสนุน อุปกรณ์การกีฬาให้เพียงพอกับความต้องการของชุมชน เด็กและเยาวชน

    2.10 ส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือให้การสงเคราะห์คนชรา ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้ป่วยเอดส์

    2.11 ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์และสืบทอด การจัดกิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้ยั่งยืนตลอดไป

    2.12 เชิดชูและเผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้สมศักดิ์ศรี โดยมุ่งเน้นการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและความเป็นไทย

    2.13 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนาทั้งในโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นเพื่อสร้างความสมานฉันท์และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

    2.14 ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล แผนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดและอำเภอ

3. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

    3.1 ดูแลการรักษาความสะอาด ตลอดจนกาจัดสร้างและปรับปรุงทางระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน

    3.2 พัฒนาปรับปรุง และบูรณะระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลโดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

    3.3 พัฒนา ปรับปรุง บูรณะและฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยว และมรดกทางวัฒนธรรมให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพสะอาด มีความปลอดภัยและน่าท่องเที่ยว

4.นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

    4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ การฝึกอบรมอาชีพของกลุ่มบุคคล บุคคลอย่างจริงจัง

    4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม สัมมนาและการศึกษาดูงานให้กับองค์กรต่างๆ ในชุมชน เช่น กรรมการชุมชน อสม. กลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานการผลิต และการปฏิบัติงานต่างๆของกลุ่ม เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน

    4.3 ส่งเสริมและสนับสนุน และการพัฒนาการศึกษาอย่างจริงจัง ตามแนวทางแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ทั้งการศึกษาในระบบ และนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยเน้นการพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ เพื่อให้นำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

    4.4 อุดหนุนและให้การสนับสนุนเงินทุนการศึกษาให้นักนักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน

    4.5 จัดตั้งโรงเรียนเพื่อรองรับการขยายการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

 5. นโยบายด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

    5.1 ส่งเสริมและสนับสนุน การเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชน ชุมชนเข้ามามีบทบาท แสดงความคิดเห็น โดยยึดรูปแบบกระบวนการเวทีประชาคม และการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของเทศบาล

    5.2 รณรงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน รู้บทบาทและหน้าที่ของตนเอง และเกิดความรู้สึกหวงแหนต่อท้องถิ่นและทรัพย์สินของทางราชการ

    5.3 ส่งเสริมและเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ ความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับพนักงานและลูกจ้างเทศบาลและดำเนินการบริหารงานบนพื้นฐานของความถูกต้อง ยุติธรรม และความโปร่งใส โดยยึดหลักคุณธรรม

    5.4 พัฒนา ปรับปรุง และจัดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการให้บริการประชาชนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทันสมัย

    5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริตในวงราชการ สร้างค่านิยมของสังคมให้ร่วมกันเป็นหูเป็นตาและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

    5.6 พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลให้มีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการประชาชนและดำเนินมาตรการในการลงโทษ พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลที่กระทำการทุจริต ทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างจริงจัง

    5.7 ปฏิรูประบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพรวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เน้นการให้บริการแบบครบวงจร (one stop service)

    5.8 พัฒนา ปรับปรุงและบูรณะระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุบัติภัย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมที่จะปฏิบัติงานอย่างทันท่วงที โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการระงับอัคคีภัย การกู้ภัย อุบัติเหตุทางการจราจรและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

    5.9 พัฒนาประสิทธิภาพ ศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตลอดจนการปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ให้ทันสมัยและเพียงพอ

 6. ด้านการพัฒนาการค้าขายเศรษฐกิจชายแดน

    6.1 ส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางการค้าขายสินค้าจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยเพื่อส่งไปขายในประเทศมาเลเซีย

    6.2 ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพนำผลผลิตส่งไปขายต่างประเทศ

    6.3 ส่งเสริมการประสานการปฏิบัติงานชายแดนไทย – มาเลเซีย

    6.4 พัฒนาจุดจำหน่ายสินค้าให้ทันสมัยและรองรับจำนวนสินค้าที่มีจำนวนมากขึ้น

    6.5 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมชายแดน

    6.6 ส่งเสริมการขนส่งสินค้าไปมาระหว่างประเทศ

    6.7 การก่อสร้างถนน สะพาน เชื่อมระหว่างไทย – มาเลเซีย

    6.8 อื่นๆ ที่เป็นการพัฒนา