-รายงานรายรับ-รายจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
ประกาศเทศบาลเมืองตากใบ เรื่อง รายงานการรรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
10 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามระราชบัญญัติการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72
27 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามระราชบัญญัติการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลเมืองตากใบ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
11 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเทศบาลเมืองตากใบ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลเมืองตากใบ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
11 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเทศบาลเมืองตากใบ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่
ประกาศเทศบาลเมืองตากใบ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3 พฤศจิกายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเทศบาลเมืองตากใบ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
29 ธันวาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563
16 มิถุนายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562
8 พฤศจิกายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมูลรายรับ รายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
3 มกราคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลรายรับ รายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
27 ธันวาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
27 ธันวาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561
3 ธันวาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561
3 ตุลาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560
28 กันยายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ