E-service
รายงานสถิติการให้บริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือนแรก)
6 มิถุนายน 2567

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานสถิติการให้บริการผ่านช่องทาง E-Service

ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือนแรก) ได้ที่นี่

E-service เทศบาลเมืองตากใบ
31 พฤษภาคม 2567

0


ท่านสามารถคลิกลิงค์แบบฟอร์มเพื่อใช้บริการ ได้ที่นี่

รายงานสถิติการให้บริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำปีงบประมาณ 2566
9 มกราคม 2567

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานสถิติการให้บริการผ่านช่องทาง E-Service

ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ที่นี่

คำขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
23 พฤศจิกายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ ได้ที่นี่

ขั้นตอนการขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
22 เมษายน 2564

0


ขั้นตอนการขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

1.กดลิงค์ ดังล่างนี้

                        https://forms.gle/EGRPotNi7vF9xVvn9

หรือแสกน คิวอาร์โคต

2. กรอกข้อมูล  พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน

3.เทศบาลเมืองตากใบ ตรวจสอบการขอรับบริการ และจะเร่งเบิกจ่ายพัสดุ เพื่อให้บริการประชาชนต่อไป

4.เทศบาลเมืองตากใบ  นำถังขยะไปตั้งให้ผู้ขอรับบริการ  โดยผู้รับบริการมีหน้าที่ในการจ่ายร่ายเดือนกับเทศบาลเมืองตากใบต่อไป

การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
1 มีนาคม 2564

0


ขั้นตอนการร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่าน E - service

 

1.กดลิงค์ด้านล่างนี้   

https://forms.gle/uo7PbBB5X8oRYhoQ6

2.กรอกข้อมูลการร้องเรียน

3.ระบบแจ้งยืนยันไปสู่ ไลน์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (ทันทีที่มีผู้ร้องเรียน)

4.เจ้าหน้าที่ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ

5.แจ้งกลับให้ผู้ร้องเรียน  ตามช่องทางที่ผู้ร้องเรียนได้ระบุไว้

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
1 มีนาคม 2564

0


ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง (Self Service) ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง
1 มีนาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง (Self Service) ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง ได้ที่นี่

 

หนังสือขออนุญาตใช้สถานที่ (สำหรับบุคคลภายนอก)
27 มกราคม 2564

0


ขั้นตอนการขอใช้สถานที่ผ่านระบบ e service 

1. กดลิงค์ต่อไปนี้

https://forms.gle/7JWH5zumWY8jGHWZA

 

2.เจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์ไปสอบถาม เพื่อยืนยันการขอใช้สถานที่อีกครั้ง

 

3.เตรียมเอกสารหลักฐาน ส่งมอบในวันที่มาใช้สถานที่จริง

การขอจัดตั้งผู้จัดการมรดก
10 ธันวาคม 2563

0


สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ ขอจัดตั้งผู้จัดการมรดก  สามารถดำเนินการผ่านระบบ E service ดังนี้

1. กรอกข้อมูล ผ่านลิงค์นี้ 

 https://forms.gle/9XjN7ZzJnztjSsFw8

2.ระบบจะแจ้งเตือนผ่านไลน์เจ้าหน้าที่ ทันทีที่กรอกข้อมูลเสร็จ

3.ระบบบังคับให้ใส่ อีเมลล์  เพื่อการตอบกลับ

4. เจ้าหน้าที่ จะดำเนินการ กรอกรายละเอียดต่างๆ  ผ่านแบบฟอร์ม บัญชีเครือญาติ

5.เจ้าหน้าที่ จะให้มีการเตรียมเอกสารต่างๆ  เพื่อประกอบการจัดตั้งผู้จัดการมรดก

6.ส่งรายละเอียด ของบัญชีเครือญาติ และเอกสารประกอบ ให้กับผู้ยื่นคำขอ ผ่านอีเมลล์

7.เจ้าหน้าที่จะกำหนดวัน เวลา  เพื่อมาทำ หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอจัดการมรดก ต่อหน้าเจ้าหน้าที่   ทั้งนี้ ทายาททุกคนต้องมาเซ็นต์ยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่

8. เจ้าหน้าที่ จะรับรอง การร้องขอจัดการมรดก และ ให้ผู้ยื่นคำขอ ส่งเรื่องไป ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดนราธิวาส ต่อไป

เอกสารแนบ