คู่มือการปฎิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
คู่มือการปฏิบัติงาน กองการศึกษา
18 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงาน กองการศึกษา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
9 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
3 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
4 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
4 สิงหาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุ
3 เมษายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการจัดการความรู้ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
20 กุมภาพันธ์ 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการจัดการความรู้ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพในระบบจำแนกตำแหน่ง (ระบบแท่ง)
16 มกราคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพในระบบจำแนกตำแหน่ง (ระบบแท่ง) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ
1 ตุลาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
1 ตุลาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือปฏิบัติงานการดำเนินงานตามระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
1 ตุลาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือปฏิบัติงานการดำเนินงานตามระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
วิธีการออกข้อกำหนดของท้องถิ่น
1 ตุลาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ วิธีการออกข้อกำหนดของท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ